یاوران امین

نهمین دوره اردوی یاوران امین

نهمین دوره اردوی یاوران امین با حضور ۱۰۰نفر از دانش آموزان ممتاز مقطع متوسطه منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان مردادماه ۱۳۹۸ در شهر درچه اصفهان برگزار شد.

یاوران امین 9

هشتمین دوره اردوی یاوران امین

هشتمین دوره اردوی یاوران امین با حضور ۱۰۰نفر از دانش آموزان ممتاز مقطع متوسطه منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان مردادماه ۱۳۹۷ در شهر همدان برگزار شد.

یاوران امین

هفتمین دوره اردوی یاوران امین

هفتمین دوره اردوی یاوران امین با حضور ۱۰۰نفر از دانش آموزان ممتاز مقطع متوسطه منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان تیرماه ۱۳۹۶ در شهر نیشابور برگزار شد.

یاوران امین

ششمین دوره اردوی یاوران امین

ششمین دوره اردوی یاوران امین با حضور ۱۰۰نفر از دانش آموزان ممتاز مقطع متوسطه منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان مرداماه ۱۳۹۵ در شهر اصفهان برگزار شد.

یاوران امین

پنجمین دوره اردوی یاوران امین

پنجمین دوره اردوی یاوران امین با حضور ۱۰۰نفر از دانش آموزان ممتاز مقطع متوسطه منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان مرداماه ۱۳۹۴ در شهر شیراز برگزار شد.

یاوران امین

چهارمین دوره اردوی یاوران امین

چهارمین دوره اردوی یاوران امین با حضور ۱۰۰نفر از دانش آموزان ممتاز مقطع متوسطه منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان مرداماه ۱۳۹۳ در شهر همدان برگزار شد.

یاوران امین

سومین دوره اردوی یاوران امین

سومین دوره اردوی یاوران امین با حضور ۱۰۰نفر از دانش آموزان ممتاز مقطع متوسطه منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان مرداماه ۱۳۹۲ در اردوگاه شهید بهشتی استان اصفهان برگزار شد.

دومین دوره اردوی یاوران امین

دومین دوره اردوی یاوران امین با حضور ۹۷ نفر از دانش آموزان ممتاز مقطع متوسطه منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان تیرماه ۱۳۹۱ در اردوگاه شهدای درچه استان اصفهان برگزار شد.

فهرست