آموزش و پرورش

همایش تربیت دینی پویا(۲)

دومین دوره این همایش با حضور جمعی از مدیران مدارس متوسطه، معاونین پرورشی و حراست شهرستان‌های منطقه بلوچستان، آذرماه ۱۳۹۶ در شهر اصفهان برگزار شد

همایش تربیت دینی پویا

همایش تربیت دینی پویا(۱)

اولین دوره همایش تربیت دینی پویا با حضور جمعی از مدیران مدارس متوسطه، معاونین پرورشی و حراست شهرستان‌های منطقه بلوچستان، آذرماه ۱۳۹۵ در شهر اصفهان برگزار شد.

همایش تربیت دینی پویا
فهرست