تبلیغ

سفیران وحدت

شرح برنامه در برنامه سفیران وحدت جمعی از مربیان موسسه ملت ابراهیم جهت ارتباط مستمر و ارائه الگوی عملی وحدت اسلامی با تاکید بر مشترکات دینی و با هدف فعالیت…
فهرست