تربیت استاد تمدن اسلامی

دوره مقدماتی تربیت استاد تمدن اسلامی

شرح برنامه از دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و نیز مقام معظم رهبری(دامت برکاته) وجود اقوام و مذاهب گوناگون در ایران، همواره یک فرصت دانسته شده…
فهرست