جدول قیمت

سبک کارتی

استاندارد
۴۵۰ تومانماهانه
 • ۱ کاربر
 • ۴۰ پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • بدون پشتیبانی
تمدید
۵۵۰ تومانماهانه
 • ۵ کاربر
 • ۱۰۰ پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
حرفه ای
۷۵۰ تومانثبت نام کنید
 • ۵۰ کاربر
 • ۱۰۰۰ پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان

سبک فلت

استاندارد
۴۵۰ تومانماهانه
 • ۱ کاربر
 • ۴۰ پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • بدون پشتیبانی
تمدید
۵۵۰ تومانماهانه
 • ۵ کاربر
 • ۱۰۰ پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
حرفه ای
۷۵۰ تومانثبت نام کنید
 • ۵۰ کاربر
 • ۱۰۰۰ پیام
 • به روز رسانی رایگان
 • پشتیبانی رایگان
فهرست