دوره‌های آموزشی

شرح برنامه

برای ایجاد تحول در بینش و روش اجرای کار موثر در فضای اهل سنت و زمینه سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بهره مندی از ظرفیت های همه پیروان مذاهب اسلامی، نیروی انسانی یکی از ضرورت ها و لوازم اجتناب ناپذیر است. مبهم بودن فضا و عدم کار علمی و جدی در این حوزه موجب شده افراد کمی با تفکر تقریبی تمدنی و نگاه مناسب، و به دور از افراط و تفریط نسبت به مسئله اهل سنت آشنا باشند و بالتبع نیروهای توانمند هم، برای انجام برنامه های متناسب فرهنگی و تبلیغی اندک است به شکلی که روحانیون و مبلغین در مناطق مشترک شیعه و سنی نسبت به نحوه ورود و ظرفیت های تبلیغی و فرهنگی اهل سنت علی رغم زحمت های کشیده شده آموزش های کافی و مناسب را ندیده اند. برای همین عملکرد سلیقه ای گاه موجب انفعال شده و گاهی هم اقدامات نامناسب و به دور از اعتدال را بهمراه داشته است.

در همین راستا موسسه ملت ابراهیم با همکاری سازمان ها و ادارات مختلف، اقدام به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی نموده است.

نسیم رحمت
سفیران وحدت
فهرست