دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی

شرح برنامه برای ایجاد تحول در بینش و روش اجرای کار موثر در فضای اهل سنت و زمینه سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بهره مندی از ظرفیت های همه…
دوره‌های آموزشی

دوره مقدماتی تربیت استاد تمدن اسلامی

شرح برنامه از دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و نیز مقام معظم رهبری(دامت برکاته) وجود اقوام و مذاهب گوناگون در ایران، همواره یک فرصت دانسته شده…

دوره تربیت کادر تراز تمدن اسلامی

شرح برنامه برای ایجاد تحول در بینش و روش اجرای کار موثر در فضای اهل سنت و زمینه سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بهره مندی از ظرفیت های همه…
دوره تربیت کادر تراز تمدن اسلامی
فهرست