تربیت دینی پویا

همایش تربیت دینی پویا(۲)

دومین دوره این همایش با حضور جمعی از مدیران مدارس متوسطه، معاونین پرورشی و حراست شهرستان‌های منطقه بلوچستان، آذرماه ۱۳۹۶ در شهر اصفهان برگزار شد

همایش تربیت دینی پویا

همایش تربیت دینی پویا(۱)

اولین دوره همایش تربیت دینی پویا با حضور جمعی از مدیران مدارس متوسطه، معاونین پرورشی و حراست شهرستان‌های منطقه بلوچستان، آذرماه ۱۳۹۵ در شهر اصفهان برگزار شد.

همایش تربیت دینی پویا

همایش تربیت دینی پویا

شرح برنامه: انگاره‌ی ترس از منجر شدن تقویت دینداری به افراط‌گرایی و از سوی دیگر هراس رشد بی دینی و غرب گرایی، ضرورت طراحی مدل تربیت دینی پویا و بدون…
فهرست