دوره های آموزشی

دوره تربیت کادر تراز تمدن اسلامی

شرح برنامه برای ایجاد تحول در بینش و روش اجرای کار موثر در فضای اهل سنت و زمینه سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بهره مندی از ظرفیت های همه…
دوره تربیت کادر تراز تمدن اسلامی
فهرست